Geschiedenis

“Hof van Capelle” (HvC).

 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werden de plannen ontwikkeld om een nieuwe autoweg aan te leggen van Den Bosch in de richting Waalwijk en verder naar de A27. Hiervoor was veel zand nodig en daarom werden er zandwinplaatsen langs het traject gezocht. Een van die plekken was de plek waar nu “onze plas” ligt. De provincie kocht de gronden aan die daarvoor nodig waren en diepte deze plas uit. Op sommige plaatsen is de plas 30 meter diep. De ontstane plas werd door de mensen uit de regio simpelweg “de put” genoemd. Men ging er vissen en wanneer het weer het toeliet werd er gezwommen. Na vele mooie maar nooit uitgevoerde plannen werd het gebied rond 1990 door de makelaar Arnold van Loon gekocht. Hij zou hier het recreatiepark “De Spranckelaer” doen verrijzen.

In 1994 komt er vergunning tot het bouwen van houten recreatiewoningen en in 1996 tot het
bouwen van stenen recreatiewoningen. In 1998 zijn de eerste houten en in 1999 zijn de eerste
stenen woningen gereed, en komen ook de eerste bewoners. In de eerste jaren van deze eeuw
worden alle woningen gebouwd en heeft het recreatiepark “de Spranckelaer ” in totaal 202
woningen waarvan 2 beheerderswoningen. Er staan 102 houten 72 stenen woningen en 26
stacaravans. Deze recreatiewoningen worden vanaf het begin door de eigenaren permanent
bewoond.

In 2003 heeft de toenmalige minister van VROM een brief gestuurd aan gemeenten, waarin het
Rijksbeleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatieparken is vastgelegd. De gemeente
Waalwijk volgde dit overheidsbeleid door een handhavingsbeleid te gaan voeren m.b.t. tot
permanente bewoning van de huizen op “de Spranckelaer”. Dit had tot gevolg dat permanent
bewonen van de recreatiewoningen direct en vooral in de toekomst een probleem zou gaan worden. In 2005 werd dit gemeentelijke beleid door de gemeenteraad vastgesteld.

Er bestond intussen een vereniging van huiseigenaren “VHS” die in overleg trad met de gemeente
om e.e.a. toch veranderd te krijgen, ook bewoners van het park verenigd in allerlei werkgroepen
deden hun best om een oplossing te vinden voor het hiervoor omschreven probleem. Na het
faillissement van de eigenaar van Loon kwam het park in handen van vreemden. Deze eigenaren
verkochten weer delen van het park door aan andere partijen.

In 2011 hebben de bewoners, intussen verenigd in een coöperatie, de infrastructuur van het park
gekocht. Zij werden dus gezamenlijk eigenaar van het woongedeelte van het park.

In 2010 werd door de politiek voor het eerst echt aandacht geschonken aan het ontstane probleem. Hun voorwaarde was dat de provincie moest meewerken en de bewoners alle kosten zouden dragen. Na heel veel overleg en heel veel werk is in december 2017 bereikt dat op het recreatiepark de woningen permanent bewoont mogen worden. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan “De Capelse Put”.

De leden van de coöperatie “CDS” hebben er tijdens een algemene vergadering voor gekozen om de in- middels toch wat beladen naam “De Spranckelaer” te laten vallen en hebben gekozen voor de nieuwe ietwat sjieke naam “Hof van Capelle”. De coöperatie HVC gaat sindsdien onder diezelfde naam verder.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 juni 2018 heeft burgemeester Kleijngeld het nieuwe naambord onthuld en heeft wethouder Odabasi – Seker de vlag met het nieuwe logo gehesen.