Tennisclub reglement

Lidmaatschap.

Wij zijn blij om u als nieuw lid te mogen verwelkomen en wijzen u op het volgende. Het lidmaatschap van de tennisclub bedraagt 15 euro per jaar en is geldig voor alle inwonende gezinsleden. Eenmalig vragen wij van u een bijdrage van 15 euro voor de sleutel van het toegangshek. Bij opzegging van het ,lidmaatschap dient u de aan u verstrekte sleutel in te leveren bij de heer De Jong en wordt u restitutie verleend van 5 euro. Wij verzoeken u het reglement te ondertekenen en het verschuldigde bedrag direct per kas te voldoen. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt u in het bezit gesteld van de sleutel van het toegangshek.

Reglement t.b.v. de gebruikers van de tennisbanen.

Algemeen:
De hieronder vermelde bepalingen beogen op de eerste plaats een zo prettig mogelijk gebruik van de tennisbanen en op de tweede plaats dat u weet waar u en een ander zich aan dient te houden.

Reglement:
1 Parkeren geschied op de verharde wegen
2 Gedurende het gehele jaar mag u onbeperkt tennissen. De maximale speeltijd (bij drukte) voor enkel- of dubbelspel is 1 uur. U mag uw speeltijd uiteraard volmaken, ook als andere spelers of speelsters zich melden.
3 Het is verboden:
a. te roken binnen de afrastering
b. honden op de baan te laten lopen
c. op een ander schoeisel dan tennisschoenen te spelen
4 Er mag dagelijks worden gespeeld vanaf 09.00 uur tot aan het invallen van de duisternis.
5 Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbak
6 Wijziging van dit reglement vindt plaats als daar aanleiding toe is. Van elke wijziging wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld.
7 Het contributiejaar loopt vanaf 28 maart tot en met e31 december. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats.

Tot slot vragen wij aan degene die als laatste de baan verlaat om het toegangshek te sluiten.